Målgruppen på fabrikken aalykke spænder bredt. Alle borgere er udviklingshæmmede i en eller anden grad. Nogle med en psykiatrisk diagnose oveni. På det sidste har vi etableret et samarbejde med døveområdet.

Derudover beskæftiger Fabrikken aalykke en gruppe medarbejdere, som enten er, eller har været i psykiatrisk behandling samt nogle få med pådragende hjerneskader, der har medført stærkt nedsat funktionsevne samt hørehæmmede og døve. Mange har haft skolegang i hjælpeklasse/-skole.

De fleste af disse medarbejdere har accepteret, at de ikke kan leve op til kravene på arbejdsmarkedet, men har alligevel et ønske om at leve en arbejdstilværelse som de fleste ikke-handicappede. Vi vil på aalykke være med til at styrke/udvikle borgerne i retning af et job på det ordinære arbejdsmarked med låntilskud i det omfang det er et ønske fra borgeren.

Det er derfor af væsentlig betydning, at værkstedet så meget som muligt ligner en normal arbejdsplads, men hvor også det sociale aspekt er i højsædet.

De fleste medarbejdere er i stand til at færdes på egen hånd. Der er således kun en lille gruppe af medarbejderne, som transporteres til og fra værkstedet hver dag.

Alle vores medarbejdere bor i egen bolig eller i bofællesskab, og nogle har behov for støtte af hjemmehjælp og/eller hjemmevejleder.

Arbejdsindsatsen ligger, på grund af manglende færdigheder og behov for omfattende og grundig instruktion, mellem 5% og 30% af normalen på arbejdsmarkedet, men afvigende adfærd, psykisk svaghed og dårlig social tilpasning, kan også have indflydelse på det nedsatte funktionsniveau, og dermed behovet for beskyttet beskæftigelse.

Aldersmæssigt er der en spredning fra 18 år til pensionsalderen opnås, hvoraf hovedparten befinder sig i den første halvdel af dette interval.

Der afholdes statusmøder, hvor medarbejderen, værkstedspersonalet, Aalborg Kommunes socialfaglige konsulent og evt. kommunale sagsbehandler samt hjemmevejleder bliver inviteret.

Det første finder sted ca. 3 måneder efter optagelsesdatoen og derefter en gang om året. Forinden mødet bliver udtalelsen gennemgået grundigt mellem medarbejderen og værkstedspersonalet.

Udover disse årlige møder og skriftlige henvendelser, er der jævnligt en mere uformel kontakt til sagsbehandler, hjem, hjemmevejleder eller bosted.