Værdier og faglighed

Virksomheds grundlage for dagcenter virkelyst

Virkelysts pædagogiske referenceramme tager sit afsæt i servicelovens bestemmelser og det danske samfunds holdninger til, hvordan vi definerer udviklingsbetingelserne for mennesker med behov for særlige foranstaltninger. Servicelovens terminologi er funderet i det humanistiske menneskesyn, der lægger vægt på livsudfoldelser, selvværd, selvstændighed, medbestemmelse og ansvarlighed

Servicelovens bestemmelser tager sit afsæt i en ressourceorienteret tilgang, hvor mennesket betragtes som kompetent. Alle, uanset livs position og udviklingsniveau, har potentiale til i et samspil med andre, at være med til at skabe sit eget liv på en sådan måde, at livet for den enkelte opleves meningsfyldt og udviklende.

Det er derfor Virkelysts opgave at tilbyde handlemuligheder med afsæt i den enkeltes borgers behov, ressourcer og udviklingsmuligheder.

Loven

Serviceloven

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Virkelysts pædagogiske handlinger tager derfor sit naturlige afsæt i de grundlæggende holdninger som FN handicap konventions, har opstillet.

FN-handicap konventionens grundlæggende holdninger er:

 • Alle mennesker er noget værd
 • Alle har ret til selv at bestemme over eget liv
 • Alle skal have frihed til at vælge selv og være så uafhængige af andre som muligt
 • Ingen skal udsættes for diskrimination
 • Alle skal have mulighed for at være med i samfundslivet
 • Alle skal respektere at mennesker er forskellige og, at handicap er en af de mange forskelle de kan være mellem mennesker
 • Alle skal have lige muligheder
 • Samfundet skal være tilgængeligt for alle
 • Mænd og kvinder skal være ligestillet

Vision

Det skal være det bedste sted at komme for alle og dagcentret Virkelyst skal være et attraktivt og udviklende dagtilbud for den enkelte borger med fokus på borgernes potentialer, og med udgangspunkt i at alle mennesker går det bedste de kan, i en given situation

Værdier

 • Nærvær
 • Ansvarlighed
 • Respekt
 • Tillid
 • Retfærdighed
 • Dialog
 • Samarbejde

Formål

Er at skabe et aktivitets og samværstilbud som tilrettelægger deres aktiviteter med udgangspunkt i den enkelte borger eller gruppes behov, ressourcer og forudsætninger som sikre oplevelser og aktiviteter der opretholder eller forbedrer den enkeltes færdigheder og livsvilkår.

Vores pædagogiske praksis bygger på en solid neuro pædagogisk viden om den enkeltes forudsætning ressourcer og behov, og med afsæt i den enkelte borgeres nærmeste udviklings zone planlægger vi den daglige aktivitet.

Mål

 • At skabe et dagtilbud som er sjovt at komme i
 • At borgerne er i centrum
 • At skabe en god arbejdsplads
 • At vi konstant udvikler og tilpasser os i forhold til kerneopgaven
 • At vi finder nye veje at gå sammen
 • At vi tør udfordre gamle vaner

Redskaber

 • Neuro
 • Smtte modellen
 • Kollegialrespons
 • Nuzo
 • Kontrakt på vores samarbejde
 • Dialog og gensidig forståelse
 • Det gode arbejdsmiljø